Arloko arduraduna: IKT Zerbitzuak / Responsable de área: Servicios TIC Donostia-San Sebastián (Guipúzcoa)


 • Donostia-San Sebastián (Guipúzcoa)
 • Hace 34 horas (Actualizada)
 • 13 inscritos
Crear alerta Crear alerta

Jornada Completa - Contrato Indefinido - Entre 71.000 y 72.000€ Brutos/anuales - Al menos 10 años de experiencia

Inscribirme en esta oferta

Comparte:

Empresa

OTEIC CONSULTING GROUP, S.A.

Izfe SA, Informatika Zerbitzuen Foru Elkartea, Gipuzkoako Foru Aldundia % 100 den merkataritza sozietate forala // Izfe, SA, Sociedad Foral de Servicios Informáticos, sociedad mercantil foral 100% Diputación Foral de Gipuzkoa.
Descripción de la oferta

Descripción de la oferta

Proceso de selección continuo

Funciones

Eginkizunaren azalpena:
Sozietateko Zuzendaritza Nagusiaren mende egongo da zuzenean, eta haren egitekoa izango da sistema eta azpiegitura teknologikoak, hardwarea eta softwarea (komunikazioak eta sareak, segurtasuna, sistema eragileak, zerbitzariak, mainframea, biltegiratze administrazioa, datu baseak eta bestelako azpisistemak) planifikatu, ezarri, kudeatu eta mantentzea, ahalik eta eskuragarritasun operatibo handiena bermatzeko, kalitate mailak ezarriz, eta azken erabiltzaileari zerbitzu informatikoa, euskarri teknikoa eta laguntza emateaz arduratuko da.
Halaber, instalazioaren azpiegiturarako aurrekontua, sistemak erosteko lizitazio prozesuak, saldu osteko zerbitzuak, laguntza teknikoa eta abar kudeatzeaz arduratuko da. Horretarako, aurrerapen teknologikoen berri izan behar du.
Arloko lantaldea kudeatuko du, eta haren orientazioaz eta garapenaz arduratuko da zehaztutako helburuak betetzeko.


Eskatutako gaitasun nagusiak:
-IKT zerbitzuen alorrean, erantzukizun maila handiarekin baliabideen eta taldeen zuzendaritza eta kudeaketa eginkizunetan esperientzia handia.
-Kudeaketa: lidergoa, pertsonen kudeaketa, planifikazioa eta antolakuntza
-Intrapertsonala: autokontrola, konfiantza, segurtasuna, dinamismoa, kontrakotasunei aurre egitea.
-Interpertsonala: komunikatzeko eta entzuteko, harremanak izateko, taldean lan egiteko gaitasuna.
-Ingurua: ikuspegia eta aurrea hartzea, bezeroarekiko orientazioa, irekiera, enpresarekin identifikatzea eta konprometitzea.
-Zereginen garapena: ekimena, emaitzetara bideratzea, analisi gaitasuna eta alternatiba zehatz eta berritzaileak proposatzeko gaitasuna, gaitasun erabakitzailea, erabakiak hartzeko gaitasuna

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Misión del puesto:
Con dependencia directa de la Dirección General de la Sociedad, será su misión planificar, implantar, gestionar y mantener los sistemas e infraestructuras tecnológicas, hardware y software (comunicaciones y redes, seguridad, sistemas operativos, servidores, mainframe, administración de almacenamiento, bases de datos y otros subsistemas) con el objeto de garantizar la máxima disponibilidad operativa, estableciendo niveles de calidad, y siendo la persona responsable de proporcionar el servicio informático, soporte técnico y apoyo a la persona usuaria final.
Asimismo, se responsabilizará de la gestión del presupuesto para la infraestructura de la instalación, procesos de licitación para la adquisición de sistemas, servicios postventa, asistencia técnica, etc. para lo cual deberá estar al día de los avances tecnológicos.
Gestionará el equipo de trabajo del área siendo responsable de su orientación y desarrollo para alcanzar los objetivos definidos.

Principales competencias requeridas:
-Amplia experiencia en el ámbito de Servicios TIC con alto nivel de responsabilidad en funciones de dirección y gestión de recursos y equipos.
-Gestión: liderazgo, gestión de personas, planificación y organización.
-Intrapersonal: autocontrol, confianza, seguridad, dinamismo, resistencia a la adversidad.
-Interpersonal: capacidad de comunicación y escucha, establecimiento de relaciones, trabajo en equipo.
-Entorno: visión y anticipación, orientación al cliente, apertura, identificación y compromiso con la empresa.
-Desarrollo de tareas: iniciativa, orientación a resultados, capacidad de análisis y de propuesta de alternativas concretas e innovadoras, capacidad resolutiva, toma de decisiones.

Requisitos

Besteak beste:

-Titulazioa: Unibertsitateko Informatika, Telekomunikazio, Ingeniaritza titulu ofizialaren edo homologagarriaren jabe izatea (edo titulu hori eskuratzeko eskubideak ordainduta izatea), bai eta Zientzien edo Ingeniaritzaren adarreko beste unibertsitate ikasketa batzuk ere.
-Lan esperientzia: 10 urteko esperientzia IKT zerbitzuen alorrean, erantzukizun maila handiarekin baliabideen eta taldeen zuzendaritza eta kudeaketa eginkizunetan.
-Euskara ezagutzaren C1 mailako edo homologagarriaren ziurtagiri ofiziala edo, hala badagokio, HABEren irakaskuntza mailen araberako erabiltzaile gaitua izatea.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Entre otros:

-Titulación: estar en posesión o haber abonado los derechos para obtener el título oficial universitario de Informática, Telecomunicaciones, Ingeniería u homologable, así como otras formaciones universitarias de la rama de Ciencias o Ingeniería.
-Experiencia profesional: 10 años de experiencia en el ámbito de Servicios TIC con alto nivel de responsabilidad en funciones de dirección y gestión de recursos y equipos.
-Euskera: poseer certificado oficial de conocimiento de euskera a nivel C1 o, en su caso, ser usuario competente según los niveles de enseñanza de HABE.

Se ofrece

Planteatzen da lanpostu hori informazio sistemen eta teknologien sektorean profesionalki garatzeko aukera handia duen proiektu profesional eta antolaketa proiektu sendoan sartzea, aldaketa teknologikoaren eta belaunaldien arteko erreleboaren egungo testuinguruan. Izan ere, beharrezkoa da gure bezeroek herritarrei zerbitzua emateko behar dituzten proiektu estrategikoei eta intereseko eraldaketa prozesuei ekitea, eta irtenbideak eskaintzea, arintasunari, gardentasunari eta irisgarritasunari dagokienez. Era berean, familia eta lan bizitza bateratzeko neurri multzo handia proposatzen da.
Plantillan sartzea eskaintzen da, kontratazio mugagabearekin eskaintzen den lanposturako. Ordainsaria 71.800€- euro gordin izango da urtean.

Deialdiaren Oinarriak interesatuen eskura daude Izfe-ren web orrian.
Parte hartzeko eskaerak Oinarrietan jasotako baldintzen arabera bideratuko dira, honako epe honetan: 2020/09/06tik 2020/09/28ra.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Se plantea la incorporación del citado puesto a sólido proyecto profesional y organizacional con amplio potencial de desarrollo profesional en el sector de los sistemas y tecnologías de la información, en el contexto actual de velocidad del cambio tecnológico y relevo generacional, donde es necesario acometer proyectos estratégicos y procesos de transformación de interés que precisan nuestros clientes para atender con vocación de servicio a la ciudadanía ofreciendo soluciones en términos de agilidad, transparencia y accesibilidad. Asimismo, se propone un amplio conjunto de medidas de conciliación de la vida familiar y laboral.
Se ofrece incorporación en plantilla con contrato indefinido para el puesto ofertado. La retribución asciende, a 71.800€ euros brutos anuales.

Las Bases de la Convocatoria están a disposición de las personas interesadas en la página web de Izfe.
Las solicitudes de participación deberán tramitarse de acuerdo con las condiciones recogidas en las Bases, dentro del siguiente plazo: del 06/09/2020 al 28/09/2020.
 • Área

  Tecnología e informática

 • Categoría o nivel

  Mandos

 • Nº Vacantes

  1

Más ofertas para ti

Jefe/a de Servicio de Gestión de las TIC

OTEIC CONSULTING GROUP, S.A.

Donostia-San Sebastián - Guipúzcoa España

Hace 34 horas

Inscríbete
Analista-Programador/a Java/J2EE Donostia

Importante empresa del sector TIC

Donostia-San Sebastián - Guipúzcoa España

Hace 34 horas

Inscríbete
Programador/a Java/J2EE Donostia

Importante empresa del sector TIC

Donostia-San Sebastián - Guipúzcoa España

Hace 34 horas

Inscríbete
Arquitecto/a de software .Net / C#

LKS SELECCIÓN Y FORMACIÓN

Guipúzcoa España

Hace 34 horas

Inscríbete
Técnico Computer Vision and Image Processing

IDEKO, S.COOP.

Elgoibar - Guipúzcoa España

Hace 34 horas

Inscríbete
Técnico mantenimiento informático Donostia-San Sebastián (Guipúzcoa)

Colegio concertado de la red de Kristau Eskola

Donostia-San Sebastián - Guipúzcoa España

Hace 34 horas

Inscríbete
DESARROLLADOR/A TI

Grupompleo

Donostia-San Sebastián - Guipúzcoa España

Hace 34 horas

Inscríbete
Técnico/a de Explotación de Datos

UNIVERSIDAD DE DEUSTO

Donostia-San Sebastián - Guipúzcoa España

Hace 34 horas

Inscríbete
Técnico/a informático/a CAU

Importante empresa del sector TIC

Guipúzcoa España

Hace 34 horas

InscríbeteInscribirme en esta oferta
Inscribirme en esta oferta

Para crear una alerta debes iniciar sesión o regístrate